PARSELASYON HARİTAL.

  AYIRMA HARİTALARI

  PL. ALN. TİP İMAR YÖNTM.

  TAKSİM PAYLAŞMA

  İZALE-İ ŞUYU DAVALARI

  Ana Sayfa
  İnşaat
  Mimari Projeler
  Statik Projeler
  Mekanik Projeler
  Elektrik Projeleri
  Güçlendirme
  Zemin Etüdü
  Parselasyon
  Planlama
  Şantiye Şefliği
  Performans Raporu
  Afrikaya Dönüş
  Orta Asya
  Gayrimenkul Emlak
  Turizm
  Sanayi
  Hakkımızda
  Setifikalar
  Faydalı Linkler
  İş Güvenliği Linkleri
  İletişim
  EVRAKLAR

  0532 503 75 50       0242 242 13 69       0242 242 13 69     
PARSELASYON HARİTALARI

(İMAR PLANLARI)

I. Tanım

Parselasyon haritaları, imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunun 18 inci maddesine dayanılarak belediye veya valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.

II. Yapım Yöntemi

Düzenleme sahası içine giren kadastro parsellerinin sınırları aynı yere ait halizahır paftaya yüklenici tarafından aktarılır.

Bu işlemin paftasına uygun olarak aktarılıp aktarılmadığı kadastro elemanlarınca kontrol edilir. Ayrıca düzenleme sahasının dış sınırlarına isabet eden kadastro parsellerinin halihazır paftaya aktarılan sınırları arazide kontrol edilerek konum doğruluğu araştırılır.

Halihazır haritaya aktarılan sınırların kadastro paftasına ve zemine uygunluğunun tesbiti halinde halihazır pafta, bu durum belirtilerek kontrol mühendisi ve müdür tarafından imzalanıp tasdik edilir. Ozalit kopyası Kadastro Müdürlüğünde arşivlenir.

Halihazır haritaya aktarılan bütün kadastro parsellerinin yüzölçümleri hesaplanarak senet yüzölçümleriyle karşılaştırılır. Kaba hata bulunması halinde 3402 Sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre düzeltme yapılır.

Bu kontrol işlemi, parselasyon planının ön kontrolü niteliği taşıdığından ve parselasyon planının kontrolü sırasında da döner sermaye ücreti alınacağından bu kontrol sırasında herhangi bir ücret alınmaz.

İmar Kanununun 18 inci maddesine göre yapılan parselasyon işleminde, kadastro paftasının ölçeği ve açılış yöntemine bakılmaksızın, 1/1000 ölçeğinde aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde yeni pafta açılır. Daha sonra yapılacak değişikliklerden bu paftaya girenler dolu pafta sisteminde işlenir. Her işlem için ayrıca pafta açılmaz.

Yeni açılacak paftalar:

a) Kesinleşmiş imar planı bulunan alanlarda;

1. Yüzey ağı varsa, imar koordinat sistemine göre açılmış paftaları olsa dahi yapım yönetmeliğine gör yeni pafta açılır. Eski pafta sistemiyle bağlantısı koordinat dönüşümü ile sağlanır.

2) Yüzey ağı yoksa kesinleşmiş imar koordinat sistemine göre pafta açılır.

b) Kesinleşmiş imar planı bulunmayan alanlarda;

1) Tescilli haritaları fotogrametrik yöntemle veya fotogrametrik haritanın dayandığı yer kontrol noktalarına bağlı olarak klasik yöntemle yapılmış yerlerde Yapım Yönetmeliği'ne göre,

2) Tescilli haritaları klasik yöntemle yapılmış yerlerde, 3 üncü derece nirengi ağı oluşturulmuş ise Yapım Yönetmeliği'ne göre,

3) Tescilli haritaları klasik yöntemle yapılmış ancak 3 üncü derece nirengi ağı oluşturulmamış yerlerde en az tescilli haritalanın hassasiyetinde olmak koşuluyla yer kontrol noktalarına dayalı ve tescilli haritanın pafta bölümüne uygun olarak düzenlenir.

Daha önce ayırma, parselasyon, yola terk vb. işlemler nedeniyle pafta açılmış ise parselasyonun bu paftalara isabet eden kısımları bu paftalara dolu pafta sisteminde işlenir ayrıca yeni pafta açılmaz.

Parselasyon nedeniyle açılacak ve kadastro paftası yerine geçecek olan yeni paftalarda; imar lejantları ve imar durumuna ilişkin açıklamalar gösterilmez.

Ada ve parsel numaraları yapım sırasında Kadastro Müdürlüğünden alınır.

Kadastro görmeyen ve tescilli haritası olmayan yerlerle ilgili parselasyon haritaları sınırlandırma haritaları ile birlikte yapılabilir.

III. İstenen Belgeler

1. Parselasyon planının onaylandığı, ilan edilerek kesinleştiğini bildiren ve tapuya tescili isteyen ilgili idarenin yazı talebi,

2. Parselasyonun dayandığı ve ilgili idarece onaylı, halen yürürlükteki imar planının onay tarihi ve numarası ile pafta numarası veya numaraları,

3. Parselasyon planının onaylandığına dair taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin onaylı örneği,

4. Yüklenici serbest çalışan harita kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi örneği,

5. Kadastro Müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,

6. Yeni tesis edilen:

a) Nirengi noktalarına ait:

- Röper krokileri
- Kenar ölçü çizelgeleri
- Açı ölçü ve özet çizelgeleri
- Dengeleme hesapları
- Koordinat hesapları
- Kestirme hesapları
- Koordinat özet çizelgeleri
- Nokta abrisleri
- Kanava
- Koordinat dönüştürme hesapları

b) Poligon noktalarına ait;

- Röper krokileri
- Kenar ölçü çizelgeleri
- Açı ölçü ve özet çizelgeleri
- Koordinat hesapları
- Koordinat özet çizelgesi
- Kanava
- Bağlantı ölçüleri
- Koordinat dönüştürme hesapları

c) Nivelman noktalarına ait;

- Röper krokileri
- Ölçü ve hesapları
- Kanava

7. Sınırlandırma haritası (kadastro görmeyen yerlerde),

8. Düzenleme sınırını gösteren kroki,

9. Düzenleme sahası içine giren kadastro parsellerinin tapu kayıt örnekleri,

10. Ada bölümü krokisi,

11. Röleve ölçü krokileri,

12. Parsel köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri,

13. Yüzölçümü hesapları,

14. Fen Klasörü,

15. Ayırma çapı,

Ayırma çapında, parselin düzenleme dışı kalan kısmının köşe noktalarının koordinatları gösterir. Ayrıca düzenlemeye giren ve düzenleme dışı kalan kısımlarının da yüzölçümleri yazılır,

16. Yeni imar adaları alan hesap cetvelleri,

17. D.O.P. ve D.O.P.O hesabı,

18. Özet cetvelleri,

19. Tahsis cetvelleri,

20. Dağıtım cetvelleri,

21. Pafta indeksi,

22. Pafta (bir asıl birde aslı niteliğinde olmak üzere iki takım kopyası)

23, Parselasyon haritasının üç takım ozalit kopyası,

24. İşin yapım aşamalarını ve karşılaşılan durumlar ile çözümlerini anlatan teknik rapor,

25. Fihrist,

Parselasyon işlemiyle ilgili belgeler bir takım asıl, iki takım aslı niteliğinde olmak üzere üç takım ve cilt halinde Kadastro Müdürlüğüne verilir.

IV. İzlenecek Yol

1. Parselasyon haritalarının (imar planı) kontrolü ve tescili için Valilik veya Belediye Başkanlığı ilgili Kadastro Müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.

a) Talep önce genel evrak defterine sonra fen işleri kayıt defterine kaydedilir.

b) İstem belgesi düzenlenir, başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt tarih ve numarası istem belgesine yazılır. Ayrıca işlemin cinsi istem belgesine işaretlenir, adı ve soyadı bölümüne yazıyı gönderen kurumun adı ile yazının tarih ve sayısı yazılır.

c) İstenen belgelerden eksik olanlar resmi yazı ile ilgili idareye bildirilerek tamamlanması istenir. Parselasyon haritasının kontrolü için gün verilmişse verilen gün ve saat idareye bildirilir.

2. Parselasyon haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönergeye uygun olarak "Kadastro Değişiklik ve Kontrollük İşlemleri Ücret Çizelgesi"nde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları parselasyon haritalarının (imar planları) kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.

Ancak kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.

V.Kontrol İşlemleri

Genel Kurallar

1. Kontrol ölçmelerinde en az yapımındaki nitelik ve duyarlıktaki yöntemler uygulanır.

2. Teknik bilgi ve belgelerin Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliği ile B.Ö.H.Y. Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, düzenleyenlerin ünvanı, ad ve soyadları, imzaları, kuruluşun mühür ve kaşesinin bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

3. Parselasyon haritalarının kontrolünde aşağıdaki belge ve hususlar incelenir:

A. Düzenleme sahasına giren parsellerin ayırma çapları, özet cetvelleri, tahsis cetvelleri, dağıtım cetvelleri vb. belgeler,

B. Röleve ölçü krokileri, yüzölçümü hesapları,

C. Pafta,

D.Yer kontrol noktalarının tesis, röper, ölçü, hesap ve kanavaları,

E. İmar ada ve parsellerinin detay noktalarının konum kontrolü,

4. Kontrol mühendisi ve görevli elemanlar tarafından büro ve arazi kontrolleri yapılan haritalarda belirlenen hata ve noksanlıklar madde madde belirtilerek iki nüsha hata ve noksanlıklar listesi düzenlenir.

Bu listenin bir nüshası Kadastro Müdürlüğünün yazısı ekinde ilgili kuruma gönderilerek belirtilen hata ve noksanlıkların giderilmesi istenir.

5. İlgili kurum ya da yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından hata ve noksanlıkların giderilmesinden sonra; arazi ve büro kontrollerinin yapıldığı, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten dört nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır. Kontrol raporunun bir nüshası haritayı yapan veya yaptıran şahıs veya kuruluşa verilir ve diğer nüshaları parselasyon işlemiyle ilgili ciltlere takılır.

A. Düzenleme Sahasına Giren Parsellerin Ayırma Çapları, Özet Cetvelleri, Tahsis Cetvelleri, Dağıtım Cetvelleri Kontrolü

Düzenleme sahası sınırı, kadastro paftasına işlenir, bu saha içinde kalan parseller tespit edilir, kısmen giren parsellerin ayırma çapları kontrol edilir. Ayırma çapı düzenlenen kadastro parsellerinin düzenlemeye giren ve girmeyen kısımlarının yüzölçümleri kontrol edilir.

Düzenlemeye giren parsellerin yüzölçümleri ile Özet Cetvellerindeki yüzölçümleri karşılaştırılır. Karşılaştırma sırasında imar adalarına tahsis edilen düzenleme ortaklık payı olarak kesilen ve bedelsiz terk veya kamulaştırılacak kısımların yüzölçümleri toplamının senet yüzölçümlerine uygunluğu kontrol edilir.

DOPO miktarının % 35'den fazla çıktığı durumlarda kamulaştırma ya da bedelsiz terk olarak gösterilip gösterilmediği incelenir.

İhdas işlemi mevcut ise bu işlemin ve yüzölçümü hesaplarının doğru yapılıp yapılmadığına bakılır.

Düzenleme sahasına giren bütün imar parsellerinin yüzölçümü kontrol edilerek dağıtım cetvellerinde gösterilen yüzölçümleriyle karşılaştırılır ve doğruluğu saptanır.

Ayrıca düzenlemeye giren ve DOP alınması gereken kadastro parsellerinin D.O.P. düşüldükten sonra tamamının imar parsellerine tahsisinin yapılıp yapılmadığına bakılır.

Tescil edilen imar uygulamalarının ilgili idare tarafından iptal edilip uygulama öncesi duruma dönülmesi halinde, arazi kontrolu yapılmasına gerek yoktur.

Bu işlemle ilgili kesinleşmiş Belediye Encümeni ya da İl İdare Kurulu kararı istenir.

İlgili idare tarafından düzenlenen geriye dönüş cetvelleri kontrol edilerek parsellerin planlama öncesi duruma gelip gelmediğine bakılır. Bu işlem için döner sermaye hizmet bedeli alınmaz.

B. Röleve Ölçü Krokileri ve Yüzölçümü Hesapları Kontrolü

1. Röleve ölçü krokileri kontrolü:

İmar ada ve parsellerinin köşe noktaları elektronik ölçü alet ile kutupsal olarak ölçülmüş ise röleve ölçü krokilerinde, köşe noktalarının numaralar ve koordinatları yazılır, parsel cephe uzunlukları gösterilir. Ayrıca yer kontrol noktalarına göre dik ayak ve dik boylarının gösterilmesine gerek yoktur.

İmar ada ve parsellerinin köşe noktaları prizmatik ölçü yapılarak belirlenmiş ise yer kont-rol noktalarına göre dik ayak ve dik boyları ile kırık noktalarının koordinatları röleve ölçü krokisinde gösterilir.

Uzun cephelerde 50 m'de bir dik atılıp atılmadığına, ada köşelerinin kontrollü olarak ölçülüp ölçülmediğine bakılır.

Kırık noktaları arasındaki mesafeler ve parsel ayrımları koordinatlarına göre hesaplanarak röleve ölçü krokisi karşılaştırılır.

2) Yüzölçümü Hesapları Kontrolü:

İmar ada ve parsellerinin yüzölçümleri grafik olarak hesap edilir ve koordinatlarına göre hesaplanan yüzölçümleriyle karşılaştırılarak kaba hata olup olmadığı araştırılır.

C. Pafta Kontrolü

1. Ölçülerde kullanılan nirengi ve poligon noktaları ile düzenleme sahasına giren eski imar ve kadastro parsellerinin tamamının kadastro müdürü tarafından tasdik edilen paftadaki sınırlara uygun olarak yeni paftaya tersim edilip edilmediği araştırılır.

2) İmar ada ve parsellerinin röleve ölçü krokisinde ölçü ve köşe koordinatlarına göre tersimatı kontrol edilir.

3) Paftaların B.Ö.H.Y. Yönetmeliğinde belirtilen çizim kurallarına uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir.

D. Yer Kontrol Noktalarının Tesis, Röper, Ölçü, Hesap ve Kanavalarının Kontrolü

1. Nirengi Kontrolü

a) İstikşaf kanavası kontrolü:

Kanava, B.Ö.H.Y. Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine uygun olarak düzenlenir. Kadastro Müdürlüğünün onayı alındıktan sonra tesis ve ölçülere başlanır.

b) Tesis ve röper kontrolü:

Harita yapımında yeni tesis edilen nirengilerden uygun dağılımdaki en az 1/4'ünün tesis ve röperleri kontrol edilir.

c) Semt ve kenar kontrolü:

Harita yapımında kullanılan eski ve yeni tesis edilen nirengilerde semt ve kenar kontrolü yapılır.

c.1) Semt kontrolü:

Harita yapım alanında uygun dağılımda görüş alanı geniş üç ara nirengi noktasına alet kurulur, görülebilen bütün nirengi noktalarına bakılarak 4 silsile doğrultu ölçüsü yapılır. Ölçülen açılara projeksiyon düzeltmesi getirilir. Bakılan noktalardan derecesi en yüksek olan doğrultu esas alınarak bu açılar harita kuzeyine yönlendirilir. Yönlendirilmiş açılar ilgili doğrultuların koordinatlarıyla hesaplanan semt açıları ile karşılaştırılır. Aradaki fark ara nirengilerde ± 20 cc tamamlayacı ve dizi nirengilerde ± 40 cc'den fazla olamaz.

c.2) Kenar kontrolü:

Semt kontrolü için alet kurulan ara nirengi noktalarından ölçülebilen nirengi kenarları ölçülür. Ölçülen uzunluklar deniz seviyesine indirgenir ve bunlara projeksiyon düzeltmesi getirilir. Elde edilen kenarları ile bunların abris değerleri arasındaki farkların kenarlara oranı, ara nirengilerde 1/40000 tamamlayıcı nirengilerde 1/15000'den büyük olamaz.

2. Poligon Kontrolü

a) İstikşaf Kanavası Kontrolü:

Kanava, B.Ö.H.Y. Yönetmeliğinin 69 uncu maddesine uygun olarak düzenlenir. Kadastro Müdürlüğünün onayı alındıktan sonra tesis ve ölçülere başlanır.

b) Tesis ve röper kontrolü:

Harita alanındaki poligon noktalarından uygun dağılımda, %10'unun tesis ve röperleri ile en az beş adet poligonun dip sigortası kontrol edilir.

c) Koordinat kontrolü:

Harita alanı içinde uygun dağılımda üç nirengi noktasına elektronik uzunluk ölçerli alet kurularak önce en uzak nirengi noktasına bağlantı yapılır ve bir km. mesafe içinde görülebilen poligon noktalarının açı ve kenar uzunlukları B.Ö.H.Y. Yönetmeliği esaslarına göre ölçülür.

200 m.'den uzun olan kenarlar deniz yüzeyine indirgenir ve bu kenarlarla bunlara ait doğrultulara projeksiyon düzeltmesi getirilir.

Elde edilen kenar ve doğrularla hesaplanan poligon noktalarının koordinatları ile önceki koordinatları arasındaki farklar (dyi ve dxi) bulunur. Bu farklar± 10 cm'yi geçemez. Ayrıca tüm noktalar için ds ş dy2 + dx2 bağlantısı ile bulunacak (ds)'lerin ortalaması ± 7 cm'den fazla olamaz.

3. Nivelman Kontrolü

Nivelman kontrolü, Rs noktaları arasında yapılan ana nivelman, yine Rs'ler arasında poligonlara da uğrayarak yapılan teknik nivelman ölçüleri şeklinde veya elektronik uzaklık ölçerli aletlerle kutupsal olarak yapılır.

Yalnız Rs'ler arasında yapılan nivelman ölçüsünde Rs noktalarının eski kotları ile yeni kotlar arasındaki fark 3 cm'den, ortalaması, 1,5 cm'den, poligon noktalarında ise 5 cm'den, ortalaması 2,5 cm'den fazla olamaz.

E. İmar Ada ve Parsellerinin Detay Noktalarının Konum Kontrolü

Düzenlemeye giren imar ada ve parsellerinin uygun dağılımında %10 kadarının arazide yer kontrol noktalarından ölçüleri yapılarak hesaplanacak koordinatların röleve ölçü krokilerindeki koordinatlarla uygunluğu araştırılır. Ayrıca ada ve parsel zemin tesislerinin B.Ö.H.Y. Yönetmeliğinin 136 ve 153 üncü maddelerine uygunluğu kontrol edilir.

Detay kontrolü şu şekilde yapılır:

Elektronik uzunluk ölçerli alet, bir nirengi veya poligon noktasına kurularak başka bir nirengi veya poligon noktasına bakıldıktan sonra, görülebilen 200 m'den yakın detay noktalarının açı ve uzunlukları ölçülür. Ölçülen noktaların hesaplanan koordinatları ile önceki koordinatları arasındaki farklar (dyi ve dxi) bulunur. Bu farklar ± 15 cm.'yi geçemez. Ayrıca bulunacak ds'ler ortalaması ± 10 cm.'den büyük olamaz.

Paftalarda konum kayıklığı olup olmadığının anlaşılabilmesi için, paftalarda farklı poligon noktalarından ve birbirinden bağlantısız ölçülmüş olan detay noktalarından üç adet üçgen oluşturulur. Oluşturulan üçgenlerde, noktalar arasındaki mesafeler pafta üzerinden cetvelle okunur. Zeminde ölçü yapılarak aradaki fark okuma hassasiyeti içerisinde ise konum kayması olmadığı anlaşılır. Eğer fark okuma hassasiyetinden fazla ise önce nirengi ve poligon ölçü ve hesapları kontrol edilir.

VI. Tapu Sicil Müdürlüğüne Devir İşlemleri

1.Kontrolden sonra parselasyon işlemiyle ilgili belgeler üç takım ve cilt halinde kontrol raporu ile birlikte tescil için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

2. Tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilen parselasyon işlemiyle ilgili belgeleri içeren ciltlerin bir takımı Tapu Sicil Müdürlüğünde arşivlenir, diğer ciltler tescili takip eden en geç on gün içinde Kadastro Müdürlüğüne bir üst yazı ile iade edilir.

VII. Tescilden Sonra Yapılacak İşlemler

1. Düzenleme sınırları içinde kalan kadastro paftaları ile yeni açılan paftalarının bağlantıları 300 -2/19 sayılı Genelge eki Yönerge' nin 17 inci maddesine uygun olarak yapılır.

Değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.

2. Parselasyon işlemiyle ilgili belgeleri içeren ciltlerin bir takımı Kadastro Müdürlüğünde arşivlenir diğer takımı ise Kadastro Müdürlüne ulaştığı tarihi takip eden ayın onuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne / Bölge Müdürlüğüne bir üst yazı ile gönderilir.

3. Yeni açılan paftaların bir kopyası onaylanarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Aynı pafta kapsamında kalan daha sonra yapılacak değişiklikler için ayrıca pafta gönderilmez

 
EVRAKLAR    FAYDALI LİNKLER    PLANLAMA    PARSELASYON   NOSTALJİ


Afrikaya Dönüş       Orta Asya      Şantiye Şefliği      Performans Raporu


Ana Sayfaya Geri Dön!   Bizi arayın!     0532 503 75 50     0242 242 13 69      0242 242 13 69


Bize mesaj Gönderin!     turgut@surinsaat.coAvrupa Yachting  

      

   Link Partnerlerimiz


   @ Kopyalama Hakkı Sur İnşaat A.Ş.